Maddesi kapsamında göstereceği rıza eylemi hukuka uygun hale getirecek ve eylem suç teşkil etmeyecektir. Işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz” şeklinde değiştirilmiştir. E) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Cinsel tacizin çocuğa karşı işlenmiş olması durumunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları bireylerin vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında olup TCK.

Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları gündeme gelebilecektir. Uyuşmazlık konusunda isabetli bir hukuki çözüme ulaşılabilmesi için, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu üzerinde de durulmalıdır. Ceza yargılamaları için ilk derecede görevli iki farklı mahkeme bulunur. Bu mahkemeler; ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesidir. Kanunda 10 yıl ve üzeri cezası olan suçlar için ağır ceza mahkemesi görevli kılınmış olup bazı suçlarda ceza süresine bakılmaksızın ağır ceza mahkemesinin görev alanına bırakılmıştır. Ağır ceza mahkemesi tarafından bakmakla görevli olunan suçlar dışındaki tüm suçlar ise Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.

Ancak, bu bulgular tek başına suçun varlığını kanıtlamada yetersiz kalabilir. Yazılı mesajlar, e-postalar ve sosyal medya etkileşimleri gibi dijital iletişim kanalları, taciz iddialarının desteklenmesi için kullanılabilir deliller arasındadır. Mahkemeler, cinsel taciz suçunun ispatı hususunda dikkatli bir değerlendirme yapmak durumundadır. Suçun doğası gereği zorlayıcı olan bu ispat sürecinde, her türlü delilin hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir, ancak mağdurun adalet arayışındaki zorluklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Cinsel taciz suçlarında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması mümkündür.

Çocukların tecavüze uğramasını buradan izleyin kapsamında göstereceği rıza ceza sorumluluğunu kaldıracaktır. Rızanın varlığı somut olayın özelliklerine göre belirlenecektir. Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olan bir suç tipidir. İlgili maddenin ilk fıkrasına göre bir kişiyi cinsel amaçlı olan taciz eden kişinin cezalandırılacağı öngörülmüştür.

Cinsel Tacizde Şikayet Süresi

Cinsel taciz suçu, mevcut hizmet ilişkisinden doğan kolaylıktan istifade edilerek işlenirse verilecek ceza yarı oranda artırılır. Cinsel Taciz suçunda, mağdur veya sanık olan kişilerin iyi ve tecrübeli bir ceza avukatı ile süreci yönetmesi menfaatlerine olacaktır. Arslan Hukuk olarak ceza davalarında en iyi şekilde profesyonel destek almanız önceliğimizdir.

Maddede yer alan şartlarda bulunması halinde mahkeme tutuklama tedbirine başvurabilecektir. Cinsel taciz suçunun internet üzerinden işlenmesi günümüzde sıkça karşılaşılan durumlardan birisidir. Özellikle sosyal medyanın hemen herkes tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor olması, cinsel taciz suçunun işlenme oranını da arttırmıştır.

Maddeye ilişkin normu tükettiği (Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, 15. Baskı, Ankara 2017, s. 399) şeklinde açıklanmıştır. ‘’Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.’’ (5235 sayılı kanun m. 11) Aynı kanunun 14. Maddesinde ise mahkemelerin görevlerinin belirlenirken, ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerin gözetilmeden suçun cezasının üst sınırının dikkate alınacağı belirtilmiştir. 105’de de cinsel taciz suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar adli para cezası, altı aydan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değerlendirilmiştir.

Ancak, bir şüphelinin cep telefonunun ve bu telefona ait içeriğin incelenebilmesi için yasal prosedürlere dikkat edilmelidir. Mağdurun, olaydan önce sanığı tanımaması halinde, sanık hakkında verdiği tanımlamalar, cinsel taciz failini işaret eden beyanlar olarak önem taşır ve değerlendirilmelidir. Eğer mağdur ile fail birbirini tanıyorsa, aralarında önceden var olan bir husumetin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu husumet, mağdurun beyanının güvenilirliği açısından şüphe uyandırabilir. Ancak, böyle bir husumet yoksa mağdurun beyanları daha güvenilir kabul edilebilir. Her durumda, cinsel taciz suçlarının ispatı mahkemelerin en çok tartıştığı ve en hassas konulardan biri olarak kalmaktadır.

Her ne kadar cinsel taciz suçu genelde tek fail tarafından işlenmiş gibi algılansa da suçun iştirak hali, kişinin eylemlerine göre cezai sorumluluk anlamına gelebilir. Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir bireyi cinsel amaçlarla istenmeyen şekilde rahatsız etmesi veya ona yönelik uygunsuz davranışlarda bulunması eylemidir. Bu suç, kişisel dokunulmazlığa yapılan bir saldırı olarak kabul edilir ve mağdurun özgürlüğüne, cinsel dokunulmazlığına ve kişisel güvenliğine zarar verebilir. Yani, mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda, savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılamaz ve mahkemece de soruşturma yürütülemez.

Cinsel Taciz Suçu Cezası

73 ile “şikâyet” bir takım suçların soruşturulması ve kovuşturulması bakımından “muhakeme şartı” olarak öngörülmektedir. Dolayısıyla Kanun’da öngörülen bu suçlar bakımından şikâyet şartının yerine getirilmemesi veya şikâyetten vazgeçilmesi halinde muhakeme engeli karşımıza çıkmakta olup yargılamaya devam olunması mümkün olmamaktadır. Tutuklama tedbirine yönelik kanun metni Türk 5271 sayılı Türk Ceza Kanunun 100. İlgili maddeye göre tutuklama verilebilmesi için bir kaçma şüphesi yada delil karartma şüphesi olması gerekmektedir.

Bu nedenle, net bir cevap verebilmek için olayın tüm detaylarına ve mahkeme kararına bakmak gerekir. Madde gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde; cinsel istismar suçunun, cinsel saldırı suçundan farklı olarak düzenlenmesi amacının sadece ve sadece mağdurun yaşı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü gerekçede aynen “Erişkin kişilere karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel istismar ifadesi kullanılmıştır.” denilmektedir.

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Bu yönüyle, cinsel taciz suçunun varlığı için failin cinsel bir gayeyle hareket etmesi şarttır. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlık alanına zarar veren ve onların cinsel özgürlüğüne saygısızlık teşkil eden eylemler bütünüdür. Kişiye yönelik cinsel içerikli saldırılar ve davranışlar, fiziki temas olmasa dahi cinsel taciz olarak değerlendirilebilir. Buna göre, cinsel bütünlüğü tehdit eden, kişinin cinsel açıdan rahatsız olmasına sebep olan her türlü eylem, cinsel taciz suçunun kapsamına girebilir. Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığına fiziksel müdahalede bulunmadan gerçekleştirilen, ancak cinsel anlamda rahatsızlık veren sözlü veya bedensel hareketleri ifade eder. Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel amaçlarla başka bir kişinin beden dokunulmaksızın da olsa rahatsız edilmesi ve onurunun, kişisel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.

Kişiler, fake hesaplar açarak veya bizzat kendi isimlerini kullanarak bu suçun faili durumunda olmaktadırlar. İnternet yoluyla cinsel taciz suçunun işlenmesi durumunda aslında TCK m.105/2’de yer alan nitelikli hal konusu gündeme gelecektir. İlgili fıkrada yer alan nitelikli hallerden birisi; suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanılarak işlenmesidir.

Basit Cinsel Tacizin Cezası Nedir?

Bu davranışlar, cinsel saik içeren fakat, Yargıtay kararları uyarınca, ‘ bedensel temas’ içermeyen davranışlardır. Cinsel taciz suçunun basit hali, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak rahatsız eden veya taciz eden kişiye, mağdurun şikâyeti üzerine, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası verilmesini gerektirmektedir. Ancak yazılı veya fotoğraf ile cinsel taciz suçu işlendiği takdirde suçun ispatı kolaylaşmaktadır. Eğer bu şekilde deliller söz konusuysa bunlar mutlaka muhafaza edilmeli ve mahkemeye aynen sunulmalıdır. Bu durum özellikle internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçunun ispatında karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda, kadınlara karşı yapılan sözlü tacizin cezai yaptırımları şu şekildedir. Bir kimse, kadına yönelik sözlü tacizde bulunursa, yani cinsel içerikli sözler ile rahatsız ederse, mağdurun şikayeti sonucunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Mağdurun, bu fiil neticesinde işi bırakması, eğitimine ara vermesi veya ailevi bağlantılarından ayrılmak zorunda kalması gibi durumlarla karşı karşıya kalması halinde verilecek asgari ceza bir yıldan az olamaz. Her durumda, cinsel taciz suçunun varlığından bahsedilebilmesi için bu eylemlerin mağduru rahatsız etme kastıyla ve cinsel bir içerik taşıması gerekir.

Öte yandan, suçun nitelikli halinde, takip şikayete bağlı değildir. Böyle bir durumda Cumhuriyet savcısı, suç duyurusuna gerek kalmaksızın, suç hakkında bilgi sahibi olduğu anda resen soruşturma başlatır. Cinsel tacizle suçlanan bir kişi hakkında yürütülecek soruşturma, mağdur tarafından yapılan şikâyet sonrasında başlar. Eğer mağdur, başlatılmış olan soruşturma sürecinde şikâyetinden vazgeçerse, yani şikâyetini geri çekerse, savcılıkça takipsizlik kararı verilir. Bu durumda soruşturma dosyası, takipsizlik kararı ile kapatılır ve olay yargı önüne taşınmaz.

Basit cinsel taciz suçları, mağdurun şikayeti olmadan takip edilmez. Ceza yasası kapsamında sözlü tacize verilecek ceza, fail hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezası şeklinde uygulanabilmektedir. Yargı mercileri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda suçun niteliğine, failin davranışlarının ciddiyetine ve mağdur üzerindeki etkisine göre bu ceza, artırılabileceği gibi, mahkeme takdiriyle çeşitli indirimler de uygulanabilmektedir. Cinsel taciz suçu, gerek basit gerekse nitelikli halleri ile değerlendirildiğinde, cezanın üst sınırının 10 yılı aşmaması şartı göz önüne alındığında, asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Olay tarihinde 15 yaşını doldurmamış mağdurun rızası hukuken geçerli sayılmazken, 15 yaşını tamamlayan mağdurun rızası yasal olarak geçerlidir. Cinsel taciz suçu, tacizci ve mağdurun yanı sıra başka kimsenin olmadığı bir ortamda işlendiğinde, mağdurun haklarını koruma ve suçun kanıtlanması adına hukuka uygun sınırlar içerisinde kayıt alması hukuki açıdan mübahtır. Böylece, direkt olarak tacize maruz kaldığı anların belgelenmesi sağlanarak, ceza yargılamasında kullanılabilecek sağlam bir delil oluşturulur. Sonuç olarak, mağdurun yaşadığı travmatik deneyimleri ispat etmekte gizli kayıtlar önemli bir rol oynayabilir.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *